Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ISE ALP (DEA) - ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
R1-4x50ml
R2-4x20ml