Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ CONTROLS DYMIND 3DIFF

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ CONTROLS MACCURA 5DIFF

MACCURA 5 Diff F560 LOT 24050801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 24050801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 24010801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 24010801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23110801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23110801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23090801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23050801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23050801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23030801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23030801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22110801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22110801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22070801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22070801/2/3
MACCURA 5 Diff 560 LOT 22010801/2/3
MACCURA 5 Diff 580 LOT 22010801/2/3
MACCURA 5 Diff 05/01/2022
MACCURA 5 Diff 05/11/2021 MACCURA 5 Diff F580 LOT 23090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23070801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23050801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23050801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 23030801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 23030801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22110801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22110801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22090801/2/3
MACCURA 5 Diff F560 LOT 22070801/2/3
MACCURA 5 Diff F580 LOT 22070801/2/3
MACCURA 5 Diff 560 LOT 22010801/2/3
MACCURA 5 Diff 580 LOT 22010801/2/3
MACCURA 5 Diff 05/01/2022
MACCURA 5 Diff 05/11/2021

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CONTROLS QCA

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CONTROLS RAL

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CONTROLS

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CALIBRATORS LINEAR

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CALIBRATORS QCA

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ CALIBRATORS

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CALIBRATORS