Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

LABORATORY QUALITY CONTROL

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με την Bio Group Medical System και το πανεπιστήμιο του Urbino (τμήμα στατιστικής ιατρικής) σας προσφέρει τη δυνατότητα της πιο οικονομικής «οδού-μεθόδου» εξωτερικού ελέγχου της ποιότητας των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου σας. Ο αριθμός των εργαστηρίων, ανά τον κόσμο, που συμμετέχουν στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας της Bio Group Medical System είναι 7.000. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται βάση μηχανήματος και είδος αντιδραστηρίου ανά εξέταση που χρησιμοποιεί το κάθε εργαστήριο.

Σχετικά με τα κοντρόλ του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου όταν συγκρίνετε τιμές καλό είναι να έχετε υπόψη σας τα εξής.

  • Πάντα να συγκρίνετε ομοειδή κοντρόλ ως προς τη συχνότητα εκτέλεσης/δήλωσης αποτελεσμάτων (μηνιαίο, τριμηνιαίο, εξαμηνιαίο, ετήσιο) και την «περιεκτικότητα» σε παραμέτρους στις οποίες έχετε δικαίωμα να δηλώσετε αποτέλεσμα. Υπάρχουν κοντρόλ που έχουν στο φιαλίδιο 30 παραμέτρους αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε αποτελέσματα για παραπάνω από 10. Άρα αγοράσατε στην ουσία ένα κοντρόλ 10 παραμέτρων και όχι 30.
  • Καλό θα ήταν να μην επιλέγετε κοντρόλ μόνο και μόνο επειδή ο νόμος το ζητάει αλλά γιατί είσαστε πεπεισμένοι ότι με αυτό τον τρόπο συμβάλετε στην άνοδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες / ασθενής σας.
  • Στα δικά μας κοντρόλ για όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν στο φιαλίδιο μπορείτε να δηλώσετε αποτέλεσμα. Φυσικά είναι στη δική σας κρίση για πόσες επιθυμείτε να δηλώσετε αποτέλεσμα.
  • Ο νόμος, στο άρθρο 34 δηλώνει ρητά ότι: «Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας Π.Φ.Υ. που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών,υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα». (Εξαιρούνται οι εξετάσεις που στέλνονται σε άλλα εργαστήρια).

Συνεπώς ένα εργαστήριο που κάνει εξετάσεις βιοχημείας, αιματολογίας, πήξης, ούρων, ανοσολογίας και βακτηριολογίας (αν κάνει «μέσα» έστω μία εξέταση από κάποια κατηγορία και όλες τις άλλες τις στέλνει έξω) πρέπει να συμμετάσχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εξετάσεων. Επειδή αυτό είναι πολυδάπανο σας προσφέρουμε ειδικές εκπτώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές μας για ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Τα είδη των προγραμμάτων που σας προτείνουμε είναι τα κάτωθι:

Μηνιαίο πρόγραμμα. Τα δείγματα είναι 12 ανά έτος και ελέγχετε / αναλύετε ένα κάθε μήνα.
Τριμηνιαίο πρόγραμμα. Τα δείγματα είναι 4 ανά έτος και ελέγχετε / αναλύετε ένα κάθε τρίμηνο.
Τριμηνιαίο πρόγραμμα (δύο επιπέδων). Τα δείγματα είναι 4 (διπλά δείγματα – 2 επίπεδα) ανά έτος και ελέγχετε / αναλύετε δύο κάθε τρίμηνο.
Εξάμηνο πρόγραμμα. Τα δείγματα είναι 2 ανά έτος και ελέγχετε / αναλύετε ένα κάθε εξάμηνο.
Ετήσιο πρόγραμμα, Ένα δείγμα ελέγχετε / αναλύετε μία φορά το χρόνο.

(Σημείωση: όπου δεν αναφέρονται επίπεδα προγραμμάτων εννοείται ότι είναι ενός επιπέδου)

1

Προγράμματα Κλινικής Χημείας - CLINICAL CHEMISTRY (και ηλεκτρολυτών) (32 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε τις βιοχημικές εξετάσεις καθώς και τους ηλεκτρολύτες (Biochemistry–Clinical chemistry). Περιέχει 32 παραμέτρους και μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (μία αποστολή ανά έτος όλων των δειγμάτων ανεξαρτήτως προγράμματος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Albumin Ck Nac Iron (Fe) Magnesium (Mg)
Alfa Amylase Chloride Gamma GT Phosphate
ALP AMP HDL Cholesterol Glucose Potassium (K)
Bicarbonates LDL Cholesterol GOT (AST) Sodium (Na)
Biliar Acids Total Cholesterol GPT (ALT) Total Proteins
Direct Bilirubin Cholinesterase LDH Triglycerides
Total Bilirubin Copper (Cu) Lipase Urea
Calcium (Ca) Creatinine Lithium (Li) Uric Acid

2

Προγράμμα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - HEMATOLOGY (8 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 8 παραμέτρους αιματολογίας (Hematology). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε. Τα δείγματα είναι 4 ανά έτος και ελέγχετε/αναλύετε ένα κάθε τρίμηνο.

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

WBC/GB HGB/HBG MCV/VMG RDW/IDR-CV
RBC/GR HCT MCH/TCMH PLT/PLQ/td>

3

Προγράμματα ΠΗΞΗΣ - COAGULATION (4 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 4 παραμέτρους πήξης (Coagulation). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (μία αποστολή ανά έτος όλων των δειγμάτων ανεξαρτήτως προγράμματος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

PT Quick Time APTT Antithrombin III Fibrinogen

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - IMMUNOLOGY (30 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 30 παραμέτρους ανοσολογίας (Immunology). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (μία αποστολή ανά έτος όλων των δειγμάτων ανεξαρτήτως προγράμματος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Alfafetoprotein CEA FSH Progesteron Tireoglobuline
AntiTyreoglobuline Antibody Corthisole FT3 Prolactine TMAB
CA 125 Digoxin FT4 PSA TPO
CA 15-3 Estradiol HCG PSA Free TSH
CA 19-9 Ferritin IgE PSA Total T3
Carbamazepine Folic Acid LH Testosteron T4

5

Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών CRP–SPECIFIC PROTEINS και CRP (10 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 10 παραμέτρους ειδικών πρωτεϊνών (Specific Proteins). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (μία αποστολή ανά έτος όλων των δειγμάτων).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Alpha 1 Glicoprotein C3 C Reactive Protein IgG Reumathoid Factor
Antistreptolisine O C4 IgA IgM Transferrin

6

Πρόγραμμα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης - HbA1C

Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος.

7

Πρόγραμμα καρδιακων δεικτων – Cardiac Markers (9 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 9 παραμέτρους καρδιακών δεικτών (Cardiac Markers). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε. (Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

CK – Tot HCY BNP
CK - MB Myo TnI
Hs CRP pro-BNP TnT

8

Πρόγραμμα ούρων - URINE (13 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 13 παραμέτρους ούρων (Urine). Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Ascorbic Acid Leucocyte Blood
Albumine Nitrite Urobilirogen
Bilirubine Specific Weight MicroAlbumine
Ketone pH Glucose
Proteins

9

Πρόγραμμα βακτηριολογίας - Bacteriology

Για το πρόγραμμα βακτηριολογία, στέλνουμε στο εργαστήριο άγνωστα δείγματα με την ένδειξη για την προέλευση την περιοχή του σώματος. Στη συνέχεια, κάθε εργαστήριο αναλύει τα δείγματα σύμφωνα με τις δικές τους αναλυτικές διαδικασίες, προκειμένου να επιτύχει την απομόνωση, ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα του βακτηρίου.


10

Πρόγραμμα ορολογικων εξετάσεων αίματος - SEROLOGY (29 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 29 παραμέτρους Serology. Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Chlamydia IgG EBV - VCA IgM HBeAg Herpes virus II IgG Syphilis IgM
Chlamydia IgM HAV IgG HBsAb HIV Toxoplasma IgG
Cytomegalovirus IgG HAV IgM HBsAg HIV 1 - 2 Toxoplasma IgM
Cytomegalovirus IgM HbcAb HCV Rubella IgG Troponema Pallidum IgG
Ebstein-Barr VCA IgG HbcAb IgM Helicobacter Pylori IgG Rubella IgM Troponema Pallidum IgM
Ebstein-Barr VCA IgM HBeAb Herpes virus I IgG Syphilis IgG

11

Πρόγραμμα ηλεκτροφόρησης - ELECTROPHORESIS (5 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 5 παραμέτρους Ηλεκτροφόρησης. Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (Μία αποστολή δειγμάτων ανά έτος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Albumin Alpha 2 Globuline Gamma Globulin
Alpha 1 Globuline Beta Globulin

12

Πρόγραμμα ναρκωτικών ουσιών - DRUG ABUSE (11 παραμέτρων)

Μπορείτε να ελέγξετε έως και 11 παραμέτρους Ναρκωτικών Ουσιών. Μπορείτε να στείλετε αποτελέσματα για όσες παραμέτρους επιθυμείτε (Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος).

Παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν / αναλυθούν:

Amphetamine Barbiturate Brupernophine
Metamphetamine Cocaine THC
Opiates Ecstasy Benzodiazepine
Methadone Morphine

13

Πρόγραμμα ταχύτητας καθίζησης ερυθρών TKE - ESR

Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος.


14

Πρόγραμμα αιμορραγίας στα κόπρανα - Fecal Occult Blood (FOB)

Τέσσερις αποστολές δειγμάτων ανά έτος.
Όταν ένα εργαστήριο συμμετάσχει σε περισσότερα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας τότε δίδονται οι εξής εκπτώσεις:

  • Συμμετοχή σε 2 προγράμματα, έκπτωση 10% επί των τιμών
  • Συμμετοχή σε 3 προγράμματα, έκπτωση 15 % επί των τιμών
  • Συμμετοχή σε άνω των 3 προγραμμάτων, έκπτωση 20% επί των τιμών

Σε περίπτωση που κάνουν κοινή παραγγελία 2 ή 3 ή και παραπάνω εργαστήρια ανεξάρτητα αν αγοράσουν μεμονωμένα προγράμματα ή συνδυασμούς προγραμμάτων τότε έχουν:

  • Επιπλέον έκπτωση 5% επί των αναφερομένων τιμών
  • Ειδικές τιμες για ομάδες εργαστηρίων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλους συνδυασμούς προγραμμάτων από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είμαστε στη διάθεσή σας.Πιστοποίηση εταιρίας Bio Group Medical System

(Προμηθευτής προϊόντων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας).

Η εταιρία BioGroup Medical System είναι πιστοποιημένη για την διαδικασία εξωτερικού ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2008 από τους διανθείς φορείς πιστοποίησης IQNet και SQS. Η διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης, αποστολής και στατιστικού υπολογισμού των αποτελεσμάτων ελέγχεται από το πανεπιστήμιο του URBINO.

Με την παράδοση των προϊόντων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου παίρνετε πιστοποιητικό συμμετοχής για το εν λόγω πρόγραμμα και έτος.

Όλα τα προϊόντα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου πληρώνονται/εξοφλούνται κατά την παραγγελία (γίνεται και σε δόσεις σε περίπτωση προεγγραφών).

Κατά την παραγγελία των κοντρόλ γίνεται η εγγραφή σας στον κατάλογο συμμετεχόντων εργαστηρίων (παγκοσμίως) και αποκτάτε έναν κωδικό εργαστηρίου.

Το κάθε κοντρόλ που παραγγέλνετε είναι μοναδικό και φέρει τον κωδικό του εργαστηρίου σας οπότε σε περίπτωση που αρνηθείτε την παραλαβή του η εταιρία μας δεν μπορεί να το πουλήσει σε άλλο εργαστήριο.